අති දුර්ලභම සත්වයන්ගේ ජායාරූප සමූහයක්.. මොවුන් සැබෑ යැයි කියා විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි..

15. මොහු බැරලි මාළුවා ලෙස හදුන්වයි. මොවුන් ගැබුරු මුහුදේ වාසය කරන අතර මොවුන්ගේ ඔළුව විනිවිධ දකින ස්වරුපයෙන් යුක්තය


14. ශුබිල් නමැති කුරුල්ලා


13. අපලුසා නමැති අශ්වයා


12. පියාබන උණහපුලුවා


11. රාජකීය කුරුල්ලා


10. කෘමි විශේෂයක්


9. භයානක පෙනුමැති කූබි විශේෂය


8. මුහුදෙන් සොයාගත හැකි වර්ණවත්ම ජීවියා


7. නිල පැහැති මත්ස්‍යා


6. රතු මුහුණැති රිලවා


5. ජිරාෆ් කුරුමිණියා


4. බ්ලැන්කට් බුවල්ලා


3. රෝස කබල්ළාව


2. කළු කටුස්සා


1. රතු තොල් ඇති බැට් මාළුවා

Facebook Comments
Like
4