අමුතුම මානසිකත්ව ඇති මිනිසුන්ගේ හිනා යන ජායාරූප 12 ක්..

12. අමුතුම විලාසිතාව

#13 Because WHY NOT?

11. දිනයේ පාඩම

#11 Incest Is Not Ok

10.  නව විලාසිතාව 

#10 Such Sassy Back

09. ඇයි මේ? ඇයි?

#9 WHY JUST WHY?

08. ගර්භණී දේවල්

#8 Pregnant Things

07. ගුවන් යානා ආචාර ධර්ම

#7 Airplane Etiquette?

06. කොහමද මේක 

#6 This Looks Cool

05. මේක නන් අප්පිරියයි

#5 Weird People

04. කාපට් ඇදුම

#4 Carpet Dress

03. ඇදුම් හෝදන දිනයද අද?

#3 Laundry Day Today?

02. අමතර කලිසම

#2 The Backup Pant

01. ගැහැණුන් ඔහොම්මම තමා

#1 Weird Enough?

Facebook Comments
Like