ඔබගේ හද කම්පා කරවන ආකාරයේ 1900 වසරට පෙර ගත් ළමා ශ්‍රමිකයන් වැඩ කරන ජායාරූප 10 ක්..

10. ඇමරිකාවේ නිව් ජර්සිහි මුළු පවුලක්ම සේවයේ නියත වන අයුරු

Arnao Family, Whole Family Works. Jo Is 3 Years Old. Boy Is 6 Years Old, Girl Is 9 Years Old. May 28th 1910, Before School Closed. Location: Browns Mills, New Jersey
09. ඇමරිකාවේ නිව් ජර්සිහි වයස අවරුදු 10 ක් වයසැති කුඩා දරුවෙකු

Rose Biodo, 1216 Annan St., Philadelphia. 10 Years Old. Working 3 Summers. Minds Baby And Carries Berries, Two Pecks At A Time. Location: Browns Mills, New Jersey
08. ඇමරිකාවේ පෙන්සිල්වෙනියාහි ළමා ශ්‍රමිකයන්

Breaker Boys In #9 Breaker, Hughestown Borough, Pa. Coal Co. Smallest Boy Is Angelo Ross. Location: Pittston, Pennsylvania
07. වයස 15 ක කුඩා ළමයෙකු පතලක සේවයේ නියත වන අයුරු

Vance, A Trapper Boy, 15 Years Old. Has Trapped For Several Years In A West Va. Coal Mine. $.75 A Day For 10 Hours Work. All He Does Is To Open And Shut This Door. Location: West Virginia
06. ලුසියානාහි වයස අවරුදු 4 ක කුඩා දැරියක

Four-Year-Old Mary, Who Shucks Two Pots Of Oysters A Day At Dunbar. Tends The Baby When Not Working. Location: Dunbar, Louisiana
05. පුවත් පත් විකුණන ළමයෙකු නින්දට වැටී ඇති අයුරු

Newsboy Asleep On Stairs With Papers. Location: Jersey City, New Jersey
04. වයස අවරුදු 7 ක් වයසැති ෆේරි නමැති ළමයා

7 Year Old Ferris. Tiny Newsie Who Did Not Know Enough To Make Change For Investigator. There Are Still Too Many Of These Little Ones In The Larger Cities. Location: Mobile, Alabama
03. වයස අවරුදු 11 ක් වයසැති දැරියක

Callie Campbell, 11 Years Old, Picks 75 To 125 Pounds Of Cotton A Day, And Totes 50 Pounds Of It When Sack Gets Full. "No, I Don't Like It Very Much." Location: Potawotamie County, Oklahoma
02. වයස අවුරුදු 7 ක රෝසි

7-Year Old Rosie. Regular Oyster Shucker. Her Second Year At It. Illiterate. Works All Day. Shucks Only A Few Pots A Day. Varn & Platt Canning Co. Location: Bluffton, South Carolina
01. පතලක සේවයේ නිරත වන දරුවෙකු අනතුරකට පත්ව ඇති අයුරු

Accident To Young Mill Worker. Giles Edmund Newsom. While Working In Sanders Spinning Mille, A Piece Of The Machine Fell On To His Foot Mashing His Toe. This Caused Him To Fall On To A Spinning Machine And His Hand Went Into Unprotected Gearing, Crushing And Tearing Out Two Fingers. He Told The Attorney He Was 11 Years Old When It Happened. Location: Bessemer City, North Carolina

Facebook Comments
Like