ඔබව කම්පනයට පත් කිරීමට තරම් වියරු ජායාරූප සමුහයක්..

කවුද ඒ පිටිපස්සෙන්?

Who's that person?
හොයාගත්තද ජායරුපයේ තියෙන දේ? හොදට බලන්න

Spotted the freaky thing in the picture?
ෆොටෝබෝම්බින්

Freakish
කොළ පැහැය තුලින්

Amidst the greens
කොහමද ඇය එහෙම හිනා වෙන්නේ

How she did that?
නම්‍යශීලි වියරු ඇගිලි

Flexible Freaky Fingers
කවුද එ පිටුපසින් ඉන්න තෙවන පුද්ගලයා

Nice Pose, Oh, But Who's that?
එපා වම් පැත්ත බලන්න එපා

Freaky Much?
ඔහුට සෑහෙන මහන්සි වෙන්න වෙනවා

Much Needed Help?
ඒ විරූපී සිනාව

That Cynical Laugh
කෝ ඇග

Where's the body?
මොකක්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ?

What Went Wrong

Facebook Comments
Like