ඕනෑම දැඩි හදවතකට වදින තරමේ සතුන්ගේ ආදරය විදහා දක්වන ජායාරූප සමූහයක්..

වවුල් ආදරේ


සිංහ ජෝඩුව


සැබෑ ආදරය


මම ඔබට මලක් අරන් ආවා

එක කිස් එකයි

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

අපි ආදරණිය යුවලක් වෙමු


සතුටින්ම ඉන්න ළමයා


හිම අස්සේ රෝමෑන්ස්


මිනිසුන් වගේම


හා ආදරේ


බලු පුස් වලි ඉවරයි


අපි ආදරණිය පවුලක්


අපේ ආදරය සදාකාලිකයි


මම ඔබට ගොඩාක් ආදරෙයි


අපි සැමදා එක්ව


තුරුලු වී නිදන්ව

Facebook Comments
Like