කිසිම දෙයක් සත පහකට ගනනකට නොගන්නා මිනිසුන්ගේ හිනා යන ජයාරූප 10 ක්…

10. පොඩි එකා

#10 The Little Champ
කඩයට ඇවිල්ලා කෙහෙල් ගෙඩියක් අරන් මුකුත්ම නොකියා ගියා.

9. දැන්වත් වැඩෙන්න

#9 Grow up, may be?

කාර් රථය අනතුරට පත් වෙලා තම බිරිද ඒක ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්න කොට මෙයා photo ගන්නවා.

8. මරු ජෝඩුව

#8 That Awesome Ride

7. මේක බලන්න

#7 Just See it

6. Spider man පල්ලියට ඇවිත්

#6 Spidey in the Church

5. ආච්චි gym එකට ඇවිත්

#5 Grandma at Gym

4. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම සෙල්ලන් කරලා ඉවර වෙනකන්

#4 Play it First

3. මට නන් ගානක්වත් නෑ

#3 LOLOLOL!

2. මම තමා රජා

#2 And that guy

1. ගං වතුරට අපිව නවත්තන්න බෑ

#1 Hurricane?

Facebook Comments
Like