ඩුබායි වල අමුතු දේවල් 15ක්

ඩුබායි ඇසු සැනින් ඔබට මතක් වෙන්නේ එහි විශාල ලෙස නිර්මාණය වුණු ගොඩනැගිලිය. සමහර ගොඩනැගිලි අහස සිප් ගැනීමට තරම් විශාලයි. නමුත් ගොඩනැගිලි වලින්ම පමණක් නොවේ රථවාහන, මිල මුදල්, රත්තරන් වලින් නොඅඩුව ලබාගන්න පුළුවන් රටකි. මේ ඩුබායි රටේ සුන්දරත්වයයි.

බීම මට්ටමේ ඉඳන් ගොඩනැගිලි පෙනෙන ආකාරය

අහසේ සිටින පුද්ගලයෙක්ට ගොඩනැගිලි පෙනෙන ආකාරය

රථවාහන තදබදයන් ඇත්නම් ගුවන්යානා මගින් ඔවුන් ස්ථානවලට ගමන් කරයි

ඩුබායි පොලිසියේ නිල රථයක්

මුදල් වෙනුවට රත්‍රන් ලබාගත හැකි ATM යන්ත්‍රයක්

රත්‍රන් ගැන්වූ රථයක්

සුරතලයට ඇතිකරන්නේ චිටන්ය

ඒ වගේම කොටියොත් සුරතලයට ඇතිකරනු ලබනවා

රොබෝවරුන් ඔටු රේස් එකක

මිලදී ගන්න මුදල් නොමැති නම් නොමිලේ භාණ්ඩ ලබාගන්න පුළුවන් අංශයක්

රත්‍රන් පවා ඔවුන් ආහාරයට ගනු ලබනවා

හෝටල් නිදන කාමර තුලද මින්මැදුරක් ඇත.

ඉහල ගොඩනැගිල්ලක ටෙනිස් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය

surfing

පිටත රස්නය වැඩි නම් ශරීරයට ඔරොත්තු දෙන ලෙස නිමවූ සාප්පු සංකීර්ණ

බයික්

Facebook Comments
Like
1