ප්‍රථම ඇන්ටාටිකා ගවේෂණයේ වසර 100 කට පමණ පෙර ගත් දුර්ලභ ජායාරූප සමූහයක්..

37. කේප් ඩෙන්ශන් වෙත පැමිණි අවස්තාව

Unloading Supplies At Cape Denison
36. ප්‍රධාන ගවේශකයා

Madigan At The Rail & Mawson Stepping From The Rail Of The Aurora
35. මුහුදු අලි පැටවුන්, මකුවයි දිවයිනේ

Young Sea-Elephants On The Beach, Macquarie Ilsand
34. පරීක්ෂණ මද්‍යස්ථානයක්

Bage In The Entrance To The Astronomic Observatory
33. බොබ් බේජ් සහ ජේ හන්ටර් යන පුද්ගලයන් දෙදෙනා

Bob Bage And J. Hunter At 65 Miles South
32. අයිස් තිබෙන පෙදෙසට ඇතුළු වෙමින්

State Library Of New South Wales Follow Aurora Traversing Loose Pack Ice Entering The Durville Sea
31. ප්ලේටෙවූ යන පෙදෙසෙහි

In Full Sledging Gear On The Plateau
30. ගමන පටන් ගැනීමට පෙරාතුව

Start Of The First Depot Journey; "The Grottoes"
29. විවෙකයක් ගන්නා අතරතුර

Mawson Rests At The Side Of Sledge, Outward Bound On First Sledge Journey In Adelie Land
28. කුවින් මේරි ලෑන්ඩ්

Winter Quarters, Queen Mary Land Winter
27. ගැහැණු මුහුදු අලියෙක්

Female Sea-Elephant, Macquarie Island
26. ෆ්‍රෑන්ක් හර්ලි

Frank Hurley Washing Cinematograph Film On The "Aurora"
25. වික්ටෝරියා පෙන්ගුයින්

Victoria Penguin
24. වයිල්ඩ් සහ වොට්සන්

Wild & Watson In Sleeping Bag Tent On Sledge Journey
23. ඕස්ට්‍රේලියානු සාමාජිකයින්

Australian Antarctic Expedition Members In The Kitchen
22. ආර්තර් සෝයර්

Arthur Sawyer & Sea Elephant Pup
21. මර්ට්ස්

Mertz Leaving The Hut By The Trapdoor On The Verandah Roof
20. ගුවන් ට්‍රැක්ටරය

The Air-Tractor
19. ශග්ස් නම් පක්ෂීන්

Shags Defending Nest, Macquarie Island
18. සිල් මත්සයන්

Weddell Seal In Shackleton Ice Shelf, Antarctica
17. මාළු බාමින්

State Library Of New South Wales Follow Hamilton Hand-Netting For Macro-Plankton From Aurora
16. කොමන්වෙල්ත් බොක්ක

F. Bickerton Looking Out Over Seas Near Commonwealth Bay
15. සීල් දුපත

A Dreamy Venice In Seal-Land
14. ගල් වෙච්ච පෙන්ගුයින් කෙනෙක්

Frozen Adelie Penguin, Antarctica
13. රාත්‍රී 12 ට පමණ

A Radiant Turret Lit By The Midsummer Midnight Sun
12. සාමාජිකයින්

Photo Of The Crew Members
11. පෙන්ගුයින් කෙනෙක්

Sclater Penguin
10. මකුවියාර් දුපත

Wreck Of The 'Gratitude' In Macquarie Island
09. හිම ගුහාවක්

Cavern Carved By The Sea In An Ice Wall Near Commonwealth Bay
08. මඩිගන් හිම මුහුණු ආවරණයක් සමගින්

C.t. Madigan With An Ice Mask
07. බසිලික් සහ ගින්ගර්

Basilisk & Ginger At Main Base
06. කින් පෙන්ගුයින්සලා

King Penguins, Antarctica
05. මුහුදු අලියෙක්ගේ ඇට සැකිල්ලක්

Skeleton Of Sea-Elephant & Harold Hamilton
04. හත්තක් හැඩති හිම කන්ද

Mushroom Ice Formation
03. පෙන්ගුයින්ලා

Ice Cased Adelie Penguins After A Blizzard At Cape Denison
02. බ්ලිසාර්ඩ් බලු පැටියා

Blizzard, The Pup In Antarctica
01. හස්කි බල්ලන්

Huskies Pulling Sledge

Facebook Comments
Like