වර්තමාන සමාජයේ සැබෑ ස්වරුපය පිලිබිදු කරන හාස්‍යජනක ජයාරූප සමූහයක්..

1. කුකුලාගේ ජීවිතය


2. ඇතුලතින් තියෙන්නේ එකක් පිටතට පෙන්නන්නේ තව එකක්


3. කාමයෙන් මත් වුවන්


4. හැමෝටම මතයක් පවතිනවා


5. තමන්වම රවටා ගැනීම


6. පරිසර විනාශය


7. මුදල් වලට හැමදේම තීරණය


8. ඔබ කරන දේම ඔබගේ දරුවාද සිදු කරයි


9. සමාජ ජාල අතර තරගය


10. සතුට මුදලට යට වීම


11. කාමය


12. අපි සැමටම අවශ්‍ය අනෙත් පුද්ගලයා සතු දේවල්


13. අවබෝධය තමා විවාහ ජිවිතයට අවශ්‍ය


14. පෝසතා තව තවත් පෝසත් වනවා සහ දුප්පතා තව තවත් දුප්පත් වේ.


15. සැබෑ ස්වරුපය


16. අන් සතු දෙයට කෙල හලන පිරිස


17. ඇමරිකාවේ ගිනි අවි නිතිය


18. හැම දෙකම සීමාවට ඉක්ම යාම භයානක වේ


19. සාර්ථකත්වයට මාර්ගය කියන තරම් පහසු නැත


20. එය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් මිස ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියක් නොවේ

Facebook Comments
Like
11