වසරක් තුල ඔබට සිතා ගැනීමටවත් නොහැකි ලෙස වෙනස් වූ හොලිවුඩ් චරිත..

13. Kate Hudson

12. Jonah Hill

11. Blake Lively

10. Olivia Wilde

9. Cara Delevingne

8. Selena Gomez

7. Taylor Swift

6. Kim Kardashian

5. Bella Thorne

4. Emma Stone

3. Katie Holmes

2. Emilia Clarke

1. Katy Perry

Facebook Comments
Like