වසර 50 ක පමණ කාලයක් ඇතුලත ලෝකය වෙනස් වී ඇති අයුරු පෙන්වන ජායාරූප සමූහයක්..

15. ග්‍රොසරි ෂොපින්


14. කපල් ඩාන්ස්


13. කුඩා ළමුන් සෙල්ලන් කරන අයුරු


12. සංදර්ශන වලදී මිනිසුන්


11. Girls’ night out


10. කුඩා ළමුන් දුමිරිය තුල


09. ටැක්සි ලබා ගන්න අයුරු


08. කාන්තාවන් මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා අයුරු


07. කාර් සමග ජායාරූප ගන්නා ආකාරය


06. පිරිමි විලාසිතා


05. විලාසිතා ජායරුපකරණය


04. කාන්තාවන් මෝටර් රථ පදින ආකාරය


03. ක්‍රිස්මස් එකේදී


02. චිත්‍ර ඇදීම


01. බීච් එකේදී කපල්

Facebook Comments
Like